logo ihc bohemians ihc bohemians praha logo fb ihc bohemians
HOME SOUPISKA TABULKA STATISTIKY ROZLOSOVÁNÍ FANSHOP FÓRUM FOTOGALERIE OS IHC BOHEMIANS HISTORIE ODKAZY

SNAD NA PODZIM  

 

 ve čtvrtek 7. září

ZS Neratovice

 

 

 

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

 

ihcbohemians(a)email.cz

 

logo_praha10
M? PRAHA 10

logo_buldoci_neratovice
HC BULDOCI NERATOVICE

HISTORIE

Obsáhlejší pr??ez d?jinami zelenobílého hokeje naleznete zde...
St?íbrný úsp?ch junior? a mládežnické kategorie jsou shrnuty zde...
Tabulky, výsledky a mnoho dalšího naleznete v díl?ích ro?enkách zde...
Kone?n? muzejní fotografie, skeny dokument?, novin, apod. naleznete zde...

P?ehled vyzjišt?ných hrá?u našich seniorských mužstev naleznete zde...
P?ehled trenér? a dalších zjišt?ných oddílových funkcioná?u naleznete zde...VZNIK IHC BOHEMIANS

a stru?ná historie zelenobílého hokeje


    Po?átkem roku 2005, v dob? kdy fotbalová Bohemka prod?lávala klinickou smrt, se ?ást zoufalých fanoušk? rozpomn?la, že zelenobílé barvy se symbolem klokana oblékají i další sportovci, v?etn? hokejist?. Pravda pozemní hokej je v oddíle sice historicky úsp?šn?jší, ale lední tradi?n?jší i všeobecn? populárn?jší a tak slovo dalo slovo a cíl byl stanoven, by? první pr?kopníky pon?kud zasko?ilo, že se za ledovými klokany musí vydat až do Neratovic...

    Návšt?vník?m záhy bylo z?ejmé, že i s oddílem ledního hokeje není vše v po?ádku. Dojmy sd?lili na stránkách Virtuálního dolí?ku, kde v diskusním fóru (v sekci KLOKAN) se hokejové téma kupodivu neztratilo a tak Libor Vejvara záhy neváhal a vytvo?il vlastní webové stránky, jež se brzy prom??ovaly z prostého informa?ního média na tribunu formujícího se fan-clubu Ice Kangaroos. Dalším mezníkem byl zápas na Kob?e, kde se s fanoušky (již zhruba t?iceti) pobrat?ili hrá?i Schubert a Suk. Jimi vyjevená realita o situaci mužstva byla snad ješt? trp?í, než se nezú?astn?ným zprvu zdálo a pot?eba cosi u?init se stávala aktuáln?jší.

    Krátce na to dozrála myšlenka na vytvo?ení ob?anského sdružení, které by ?ídilo a provozovalo hokejový klub a Libor Vejvara p?ešel od slov k ?in?m. Spojil se s panem Ivanem Stárkem, p?edsedou odboru LH v TJ Bohemians a po složitých jednáních s ním dosáhl dohody. Fanoušci museli utvo?it p?ípravný výbor legitimní organizace, sestavit stanovy a kone?n? 24. kv?tna 2005 byla stvrzena registrace Ice Hockey Clubu, který již o dva dny pozd?ji uzav?el (prost?ednictvím svého prvního p?edsedy L. Vejvary) smlouvu o spolupráci s mate?ským oddílem. Jenže to byl jen za?átek dlouhé a obtížné cesty, která je dodnes mnohdy trnitá, t?ebaže t?i prvenství v ?ad? by mohla nezasv?cené svád?t k dojmu, že vše je v naprosté pohod? -- ve chvílích nejt?žší "ekonomické krize" p?evzali podstatnou tíhu sponzorování týmu samotní hrá?i a i proto k radosti svých v?rných LEDOVÍ KLOKANI VÁLÍ DÁL...

V?ru by bylo neodpustitelné, p?ipustit zánik n??eho co už má stoletou tradici...!

V tomto telegrafickém p?ehledu vzpome?me jen hlavních událostí minulých let:

1907  –  první tiskové zmínky o hokejových aktivitách ?len? AFK Vršovice
1916  –  založení hokejového oddílu (bandy) dle údaje tradovaného v materiálech TJ
1929  –  registrace hokejového oddílu (kanada) Bohemians u republikového svazu
1930  –  zelenobílí hrají první zápasy, mezi našimi soupe?i je i v?hlasný LTC Praha!
1931  –  zelenobílí již m?síc po otev?ení ZS prvn? hrají (s ?LTK) na Štvanici
1933  –  po ur?ité stagnaci obnovována ?innost - hrána první mistrovská klání
1934  –  ustaveno dorostenecké mužstvu, v premié?e senza?n? poráží vrstevníky Slavie
1935  –  sporn? neuznaná branka p?ipravuje mužstvo o 1. historický postup
1938  –  reorganizací mužstvo za?azeno do I. t?ídy župního mistrovství
1939  –  op?tný sestup senior?, naopak dorost vít?zí ve svém sout?žním odd?lení
1941  –  dorost podléhá až ve finále župního mistrovství suverénnímu týmu LTC
1944  –  bez ztráty bodu vít?zí muži ve skupin? II. t?ídy a postupují do I.
1945  –  dorost zvít?zil ve své skupin? zimních her mládeže, sout?ž žel nedohrána
1947  –  AFK Bohemians vyhrávají I. t?ídu a vybojovávají postup do divize
1949  –  sestup z divize a následná ztráta názvu Bohemians (Železni?á?, ?KD-Stalingrad)
1953  –  název se ustaluje na Spartak Praha (Vinohrady) Stalingrad
1956  –  ustavení žákovského mužstva a jeho zapojení do sout?ží
1959  –  Spartak Stalingrad vyhrává p?ebor muž? a postupuje do oblastní sout?že (divize)
1960  –  nazp?t v m?stském p?eboru - ale jen dík reorganizaci regionálních sout?ži
1962  –  f?ze se Slavojem Praha p?ináší mj. zisk juniorské ligy, název ?KD Praha
1963  –  junio?i získávají st?íbrnou medaili v mistrovství republiky!!!
1964  –  vít?zství v p?eboru a historický postup seniorského družstva do II. ligy
1965  –  návrat k tradi?nímu názvu Bohemians, ustavení mladších žák?
1967  –  op?tný sestup senior? z II. ligy...
1969  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? a postup do divize; sestup dorostu
1970  –  ob? žákovská mužstva se stávají (prvo)ligovými...
1971  –  vít?zství v divizní skupin? (bez postupu do ?NHL)
1972  –  vít?zství v divizní skupin? (bez postupu do ?NHL)
1973  –  derniérová sezóna experimentální žákovské ligy, z?stala jen regionální
1975  –  neš?astný sestup z divizní sout?že
1977  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu); postup dorostu
1978  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? a vybojování postupu do 2.?NHL; sestup dorostu
1979  –  za?azení zelenobílého celku do nov? vzniklé ligy mladšího dorostu
1983  –  p?eborové prvenství staršího dorostu a vybojování postup do ligy
1984  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu); sestupy obou kategorií dorost?
1985  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu), mladší dorost rovn?ž
1987  –  vít?zství staršího dorostu v p?eboru, blamáž v následné baráži
1990  –  p?eborové prvenství (a p?ímý postup!) uniká v posledním zápase s Konstruktivou...
1991  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez p?ímého postupu); starší dorost rovn?ž
1992  –  reorganizací v?novaná (druho)ligová sout?ž senior? byla darem danajským - sestup
1993  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? a p?ímý postup do 2. NHL
1996  –  op?tný sestup senior? z (druho)ligové sout?že, vít?zství obou dorost? v p?eboru
1997  –  vznik BSG (resp. sta?í gardisté se p?ihlašují do "odborá?ské" PLLH), muži tápou...
1998  –  junior?m p?iznán titul p?eborníka (jako nejlepší tým z Prahy v st?edo?eském p?eboru)
1999  –  junio?i "obhajují" pražský primát, žel mládež po té p?echází pod hlavi?ku APeX
2000  –  po letech se A-tým ledových klokan? vrací do boje o regionální medaile, a úsp?šn?...
2001  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2002  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2003  –  nep?íliš zda?ilý pokus o oživení žákovských kategorií
2005  –  vznik ob?anského sdružení IHC Bohemians
2006  –  po letech mimopražských asyl? návrat do metropole (by? i jen na Nikolajku)
2007  –  derniérová sezóna týmu BSG (1. t?ída) v sout?žích PLLH
2008  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2009  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2010  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez ú?asti v kvalifikaci)
2011  –  zkušená v krajské lize Libereckého regionu (3. ve final four)
2012  –  derniera v krajské lize Libereckého regionu (st?íbro bez fanfár
)
2013  –  návrat na metropolitní led toliko ve znamení bramborové medaile...

Pozn: Historie je zde napsána jen telegraficky, více podrobností naleznete v díl?ích podrubrikách [viz výše] -- naší snahou mozaiku postupn? dopl?ovat (k ?emuž m?žete p?isp?t svými materiály, fotografiemi, post?ehy a vzpomínkami i vy :-), což má dodat této rubrice ješt? v?tší atraktivitu...

D?kujeme za pochopení… Hokeji zdar a zelenobílému zvláš?!!!

Damha, Xtreme & kolektiv IHC
Podn?ty a p?ipomínky k historické problematice sm??ujte primárn? sem...

Karel ?ezní?ek, alias "damhA" -- k.ahmad(a)volny.cz

(tel.: 724 969 548, ev. poštou na Ku?erova 770/10, Praha - 9, 198 00)

POD?KOVÁNÍ
Za ilustrace užité v t?chto rubrikách vd??ím(e) primárn?:

Josefu Lánskému, Vladislavu Hozmanovi, Františku Benešovi, Miroslavu Hutníkovi, 
Janu Rezlerovi, Jaroslavu Pa?esovi, Libuši Hole?kové,  Dagmar T?mové a Michalu Srbovi.

Spousty informací by asi nenávratn? zmizelo v propadlišti d?jin bez privátních zápisk?

Miroslava Hutníka, Jana Nováka a Vladislava Her?íka --

vedle vlastních výzkum? novinových archiv? (Klementinum a Nár. muzeum) je veliký hold t?eba složit p?edevším bývalému kroniká?i Miroslavu Petzoldovi (http://www.hcbohemians.cz/historie/Petzold_KRONIKA.html),
jakož i nezávislým badatel?m Jakubu Marvanovi, Petru Hubá?kovi a Vladimíru Ju?i?kovi, ovšem menší m?rou p?isp?li svými post?ehy i mnozí další...

Pod?kování samoz?ejm? pat?í i mate?ské TJ Bohemians Praha, jmenovit? Richardu Šachovi a Karlu Rutovi, kte?í mi zp?ístupnili klubový archiv -- bez oddílových tiskovin a dokument? by zejména mládežnické sekce jednotlivých ro?enek zely k odkazu p?edk? ned?stojnou prázdnotou...
[o registrech hrá?? a funkcioná?? snad ani nemluv?!]